Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

8 oktober 2023  

Dit zijn de algemene voorwaarden van Mindmentor B.V. (KVK nummer 88502848), hierna te noemen Mindmentor. Met deze algemene voorwaarden willen wij je vooraf zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening.  

1. Behandelovereenkomst  

Wanneer je jezelf hebt aangemeld voor een persoonlijk verkennings- en/of behandeltraject bij Mindmentor vormen deze algemene voorwaarden geheel  een geheel met de behandelovereenkomst tussen jou en Mindmentor. De behandelovereenkomst ontvang je na de intake. 

Wanneer je 16 jaar of ouder bent, dan ben je zelfstandig bevoegd en is deze informatie voor jou. 

Wanneer je tussen de 12 en 16 jaar bent, dan ben je gezamenlijk bevoegd met je ouders en is deze informatie voor jullie beiden. Wanneer je jonger bent dan 12 jaar dan zijn je ouders bevoegd en is deze informatie voor hen.  

2. Verloop van de behandeling  

Je hebt je aangemeld bij Mindmentor vanwege een hulpvraag. We starten  met een intakegesprek, ter voorbereiding van dit gesprek heb je een vragenlijst ingevuld. Tijdens het intake gesprek willen we een goed beeld krijgen van jou en je hulpvraag. Je maakt hierbij kennis met de regiebehandelaar en eventueel ook met andere behandelaren. De regiebehandelaar is een expert die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van jouw behandeling. Na de intake kunnen vervolggesprekken plaatsvinden met mensen uit jouw omgeving, of is het soms nodig om diagnostisch onderzoek te doen. Ook bespreken we jouw hulpvraag intern in ons team. Aan het einde van deze verkenning stellen we jouw Mindmentorplan op. In dit plan beschrijven we jouw situatie en komen we tot een behandeladvies, waarbij we niet alleen naar je hulpvraag maar ook naar je talenten kijken. Hierna starten we het behandeltraject en volgen er meerdere behandelafspraken, tussentijdse evaluaties van de doelen en een eindgesprek. 

3.Toestemming minderjarigen  

De behandelovereenkomst voor cliënten die 16 jaar en ouder zijn wordt getekend door de cliënt. Je geeft dus zelf toestemming voor de behandeling. Uiteraard mag je je ouders inlichten over je behandeling en kan je aan je behandelaar hier ook toestemming voor geven. Je behandelaar kan jou ook vragen om je ouders of anderen te betrekken bij de behandeling, maar dit gebeurt enkel na toestemming van jou.  

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar moet de behandelovereenkomst getekend worden door beide gezaghebbende ouders. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van eenhoofdig gezag, dan volstaat deze ene ouder.  

4. Vergoeding Kind en Jeugd (tot 18 jaar) 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-ggz. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-ggz zit vanaf 2015 niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Gemeenten zorgen voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. Je hebt hiervoor een geldige, tijdige en gerichte verwijzing van je (huis)arts nodig of een directe toewijzing vanuit je gemeente of wijkteam. De behandeling wordt vergoed door je gemeente. Zij leveren hiervoor een beschikking af. Meer informatie hierover vind je op https://mindmentor.nl/tarieven-en-vergoeding/ 

Wanneer Mindmentor (een deel van) de kosten van de behandeling niet kan declareren bij de gemeente, omdat er geen beschikking is  afgegeven, of wanneer je hebt gevraagd om zelf te betalen, dan betaal je de kosten van de gesprekken / behandeling direct aan Mindmentor. Mindmentor stuurt een factuur na afloop van het intakegesprek alsmede het eventuele vervolgtraject. Voor tarieven, raadpleeg de website https://mindmentor.nl/tarieven-en-vergoeding/. Mindmentor behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.  De factuur wordt per mail gestuurd, er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Wanneer je een factuur van Mindmentor niet betaalt, zal een incassotraject worden opgestart.  Als dit het geval is, worden er, naast de kosten van de behandeling, incassokosten en rente in rekening worden gebracht. In het geval je een afspraak, onderzoekstraject of behandeltraject annuleert zal er geen restitutie plaatsvinden. 

 Wanneer je 18 jaar wordt tijdens de behandeling, dan gelden vanaf dat moment de regels over kosten volgens de beschrijving ‘Tarieven Ouder dan 18 jaar’, te vinden op https://mindmentor.nl/tarieven-en-vergoeding/ 

5. Vergoeding Volwassenen (18 jaar en ouder) 

Ben je ouder dan 18 jaar, dan verloopt de vergoeding via je zorgverzekeraar. Mindmentor heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je de kosten van de behandeling zelf betaalt aan Mindmentor. Mindmentor hanteert hierbij de tarieven zoals gehanteerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Op onze website vind je de geldende tarieven https://mindmentor.nl/tarieven-en-vergoeding/. Mindmentor behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. In het geval je een afspraak, onderzoekstraject of behandeltraject annuleert zal er geen restitutie plaatsvinden. 

De factuur van Mindmentor declareer je bij de zorgverzekeraar. De dekking is afhankelijk van jouw polis en verschilt per zorgverzekeraar. Ons advies is om altijd voorafgaand aan het behandeltraject te overleggen met de zorgverzekeraar hoeveel zij vergoeden. 

Wanneer je een factuur van Mindmentor niet betaalt, zal een incassotraject worden opgestart. Als dit het geval is, worden er, naast de kosten van de behandeling, incassokosten en rente in rekening worden gebracht. 

6. Afzeggen van afspraken

De behandeling vindt plaats op afspraak. Als je een afspraak met ons hebt die je niet kunt nakomen, dan vragen wij je deze minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail af te zeggen. 

Wanneer je jezelf niet op tijd bij ons afmeldt (binnen 24 uur vóór de afspraak) zullen we de gemiste afspraak in rekening brengen (€85,- per gemiste afspraak). De kosten voor het niet komen opdagen bij een afspraak zonder tijdige afmelding verlopen niet  via de gemeente en deze zal je zelf moeten betalen. 

7. Spoedgevallen 

Mindmentor heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Wanneer er sprake is van een spoedgeval kan je het beste contact opnemen met je (dienstdoende) huisarts of huisartsenpost. In levensbedreigende situaties: bel 112. In situaties. In het geval je suïcidale gedachten hebt: bel 113 of kijk op de website https://www.113.nl 

8. Communicatie en verhuizing 

Alle correspondentie met Mindmentor verloopt per mail. Het mailadres is hello@mindmentor.nl. Indien er redenen zijn om hiervan af te wijken verzoeken we je om dit aan te geven voorafgaande aan het intake gesprek.   

Wanneer je verhuist, geef dit dan zo snel mogelijk door via hello@mindmentor.nl . 

Wanneer ouder(s) met gezag verhuizen naar een andere gemeente is de nieuwe gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp en kosten hiervan. Wanneer je een verhuizing niet op tijd doorgeeft, waardoor (een deel van) de kosten van de behandeling niet gedeclareerd kunnen worden bij de (nieuwe) gemeente, betaal je zelf de kosten van de behandeling. 

Wanneer je van huisarts verandert geef dit dan ook door. Dit kan door de wijziging per email te sturen naar hello@mindmentor.nl. 

9. Opzeggen overeenkomst 

Deze behandelingsovereenkomst kan altijd door jou beëindigd worden. Mindmentor kan de overeenkomst alleen opzeggen als er sprake is van een bijzondere reden, of wanneer na de intake blijkt dat verdere behandeling niet passend is. Wanneer uit de intake blijkt dat Mindmentor niet de benodigde expertise heeft om je te helpen, kijken we samen naar alternatieven. Ook je huisarts of verwijzer kan hier en rol in spelen.

10. Kwaliteit  

Mindmentor werkt op basis van wetenschappelijk bewezen methoden. Daarnaast vinden we het belangrijk om objectief de voortgang te meten. Dit doen we met vragenlijsten die we voor, tijdens en na de behandeling voorleggen. Daarnaast meten we (wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven) zowel tussentijds als aan het einde van je behandeling hoe tevreden je bent met Mindmentor.   

11. Geheimhouding  

Mindmentor gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht en de behandelaren hebben daarnaast een medisch beroepsgeheim. Onze medewerkers mogen alleen informatie delen met collega’s binnen Mindmentor die direct bij de hulpverlening betrokken zijn. We geven geen informatie over jou aan anderen zonder jouw toestemming. Ook krijgen anderen zonder je toestemming geen inzage in jouw clientdossier. Ben je jonger dan 16 jaar, dan moeten ouders toestemming geven. Ben je 16 jaar of ouder dan moet jij zelf toestemming geven voor het delen van informatie.  

Indien je onder behandeling komt van de kinderarts bij Mindmentor wordt de huisarts op de hoogte gehouden van (wijzigingen in) de medische behandeling, zonder dat hier telkens expliciet om toestemming wordt gevraagd. Mindmentor volgt hierbij wetgeving zoals geformuleerd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo). 

Meer informatie over de beroepscode van behandelaren vind je op de volgende websites:  

 12. Vervanging bij ziekte 

Wanneer jouw afspraak wegens ziekte van je behandelaar niet door kan gaan zullen wij jou hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Indien er sprake is van langdurige ziekte streven wij ernaar om zo snel als mogelijk een vervanger voor jouw behandeling in te zetten. 

13. Klachten  

Wanneer je om wat voor reden dan ook niet tevreden bent, laat het ons dan weten. We willen dat jij tevreden bent en kunnen hier zelf ook van leren. Het liefste komen we natuurlijk samen met jou tot een oplossing. Mocht dit niet lukken dan zijn er nog meer stappen die je kunt zetten. 

De eerste stap is altijd om jouw klacht te bespreken met de direct betrokkene bij Mindmentor. Het kan zijn dat er sprake is van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing.   

Wanneer je jouw klacht niet met de betrokkene kan of wil bespreken, kan je contact zoeken met onze klachtenfunctionaris. Zij is er voor jou en je ouders, en probeert samen met jou tot een passende oplossing te komen. Stuur je mail naar klachten@mindmentor.nl.  

Ben je vervolgens ontevreden met de afhandeling van de klacht, dan kan je jouw klacht indienden bij de Geschillencommissie. Op de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/ lees je alles over hoe je dit aan moet pakken en wat dit kost. 

Wanneer je de stap zet naar de geschillencommissie kan je je altijd bij laten staan door een vertrouwenspersoon van het  Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg https://jeugdstem.nl/ 

14. Verwijsindex  

Mindmentor kan haar cliënten terugvinden in de verwijsindex. In de verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie over de behandeling. Een verwijsindex is een digitaal systeem waarin medewerkers uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een cliënt. Op deze manier kunnen medewerkers met elkaar afstemmen om een cliënt zo goed mogelijk te helpen. De betrokken behandelaar van Mindmentor meldt zijn of haar betrokkenheid (naam en functie behandelaar) bij een jeugdige in dit systeem. Van de jeugdige wordt enkel de naam, het adres en het Burgerservicenummer genoteerd. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een koppeling. Er kan ook een koppeling ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na de koppeling krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij elkaar kunnen bereiken. Wanneer Mindmentor informatie (over wat er aan de hand is en welke hulp geboden wordt) uitwisselt met een andere professional, zal daar expliciet toestemming voor worden gevraagd van ouders en/of de jeugdige.  

15. Meldcode  

Wanneer er tijdens de intake of behandeling zorgen ontstaan over acute of langdurige onveiligheid, is Mindmentor verplicht de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. Deze Wet bepaalt dat organisaties in de gezondheidszorg een meldcode moeten hebben en toepassen. Er moet een melding gemaakt worden bij Veilig Thuis, wanneer er sprake is van acute of langdurige onveiligheid.  

16. Aansprakelijkheid 

Mindmentor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van eigendommen.